Portal

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przygotowuje retrospektywną wystawę Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej. Ekspozycja stanowi czwartą edycję cyklu wystaw graficznych, zatytułowanego Wielość w jedności, rozpoczętego pokazem Drzeworyt polski po 1900 roku (2009), kontynuowanego wystawą Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku (2012), a następnie ekspozycją Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku (2015). Cykl wystaw został włączony do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Ekspozycję zaplanowaliśmy w terminie: 22 września – 9 grudnia 2018, w Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz w Zbiorach Archeologicznych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

Zadaniem ekspozycji jest zobrazowanie intensywnych przemian zachodzących we współczesnej grafice od około połowy XX wieku aż do 2018 roku. Punktem wyjścia dla wystawy są dwie techniki druku – offset i serigrafia, których droga do uzyskania statusu grafiki artystycznej była dość niekonwencjonalna. Stosunkowo krótka historia grafiki komputerowej oraz działań w obszarze technologii cyfrowej ma na celu przybliżenie dynamiki procesu zmian zachodzących we współczesnej sztuce, zdominowanej przez środowisko cyfrowe. W ramach ekspozycji podjęto także niezwykle aktualne zagadnienie realizacji graficznych sytuujących się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki. Wątek ten przybliżają dzieła twórców wchodzących w dialog z przestrzenią – obiekty i instalacje graficzne, często konstruowane w oparciu o technologie cyfrowe. Prezentacja tych zjawisk ma na celu przybliżenie działań eksperymentalnych, wykorzystujących przenikanie się różnych mediów i technik plastycznych. Na ekspozycji przedstawiono prace realizowane na nietypowych podłożach, często niekonwencjonalnych, stanowiących autorskie rozwiązania.

Pomiędzy wielością samodzielnych technik pojawiają się grafiki wykonywane w technikach mieszanych i autorskich, wskazujące bogactwo inwencji twórczej. Prezentacja tak różnorodnych obiektów unaocznia dynamicznie zmieniający się i wciąż podlegający nieustannym przeobrażeniom świat współczesnej grafiki. Obrazuje różnorodność postaw artystów w rozumieniu dzieła graficznego i podejścia do grafiki. Wskazuje, że proces odkrywania i kształtowania nowych obszarów graficznych jest ciągle procesem otwartym.

Zespoły grafik, obejmujące wybrane zagadnienia problemowe, ukazują najważniejsze zjawiska w około siedemdziesięcioletniej historii współczesnych technik graficznych, wyodrębnione tematami:

 Zamiast litografii – technika offsetu

 Serigrafia – między drukiem płaskim a szablonem

 Różne oblicza grafiki cyfrowej i nowa matryca

 Na styku tradycji i nowoczesności – techniki mieszane i łączone

WIELOŚĆ W JEDNOŚCI. OFFSET, SERIGRAFIA,

TECHNIKI CYFROWE I DZIAŁANIA

INTERMEDIALNE W GRAFICE POLSKIEJ

Sesja naukowa

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

w Bydgoszczy

18 – 19 października 2018 roku

 Grafika artystyczna a działania intermedialne (nowe media)

 Obiekty i instalacje graficzne oraz interakcja w grafice artystycznej

Na tytułową wielość, zarówno w zakresie formalno-stylistycznym, tematycznym, jak i warsztatowym złożą się dzieła wypożyczone z prestiżowych kolekcji muzeów i bibliotek, prace użyczone przez współcześnie tworzących artystów grafików oraz plansze ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Ekspozycja przybliża twórczość około 100 wybitnych artystów, reprezentujących najważniejsze środowiska graficzne, twórców różnych pokoleń.

Od trzeciej edycji wystawy w 2015 roku koncepcja graficznego cyklu uległa rozszerzeniu. Patron naszej instytucji – Leon Wyczółkowski, prekursor grafiki artystycznej w Polsce, został patronem nagrody fundowanej przez bydgoskie Muzeum, przyznawanej artyście – uczestnikowi konkursowej

Wystawy Głównej Międzynarodowe Triennale Grafiki. Zgodnie z naszą koncepcją nagrodą dla laureata jest wystawa monograficzna z katalogiem, przygotowana w Muzeum.


Sesja naukowa

Podczas trwania ekspozycji zostanie zorganizowana sesja naukowa (18-19 października 2018) poświęcona historii i współczesności tytułowych zagadnień, rozszerzona o kontekst międzynarodowy, której celem będzie wzbogacenie problematyki zobrazowanej na wystawie.

Do udziału w sesji zapraszamy historyków sztuki i krytyków oraz artystów grafików. Artystycznonaukowy charakter sesji stworzy płaszczyznę do wymiany poglądów zarówno przedstawicieli środowisk artystycznych – praktyków, jak i naukowych. Liczymy także na uczestnictwo twórców zajmujących się technikami offsetu, serigrafii, technikami cyfrowymi i działaniami intermedialnymi, których prace będą obecne na ekspozycji.

W programie sesji zaplanowano prezentację zgłoszonych referatów (czas wypowiedzi do 20 min.), ujętych w bloki tematyczne oraz panel dyskusyjny, stanowiący podsumowanie spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do dnia 20 września 2018 r. na podane poniżej adresy Działu Grafiki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów włączonych do programu sesji. Udział w sesji dla prelegentów oraz słuchaczy jest bezpłatny. Muzeum nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazdy i noclegi. Wydanie Materiałów z sesji naukowej zaplanowaliśmy na drugą połowę 2019 roku. Tekst o objętości do 30 000 znaków (ze spacjami) oraz fotografie (do 10 pozycji) prosimy przekazać do dnia 15 grudnia 2018 roku, na adresy Działu Grafiki. Prosimy o przygotowanie materiałów zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi, które zostaną przesłane po akceptacji referatu.

koordynacja sesji:


Barbara Chojnacka, Dział Grafiki

barbara.chojnacka@muzeum.bydgoszcz.pl

tel. 52 58 59 984


sekretarz sesji:

Kajetan Giziński, Dział Grafiki

kajetan.gizinski@muzeum.bydgoszcz.pl

tel. 52 58 59 992

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

Dyrektor Muzeum  

Reklama
null