Portal

Dziecięce Spotkania Folklorystyczne BOSA NÓŻKA to niecodzienny sposób na odkrycie barw polskiego

folkloru w dziecięcym wydaniu. Organizatorem spotkań jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chrzanowie oraz Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne. Przedsięwzięcie kierowane jest do

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania mają charakter konkursowy. W ramach

projektu odbędą się warsztaty dotyczące edukacji regionalnej dla nauczycieli oraz zostanie wydany zeszyt

metodyczny z konspektami zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym.

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Termin i miejsce:

Spotkania odbędą się w dniach 7 (przedszkola) i 8 (szkoły podstawowe) listopada 2018 r. o godz. 9:00

w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.

Podsumowanie, wręczenie nagród oraz warsztaty dot. edukacji regionalnej dla nauczycieli odbędą się

9 listopada o godz. 10:00.

Cele Przeglądu:

o rozbudzenie zainteresowania folklorem,

o zachowanie tradycji przekazu dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności

kulturowej regionu,

o ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są

związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą tj. pieśń i piosenka obyczajowa o dziecku,

kołysanka, gry i zabawy, wyliczanki, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci,

o prezentacja różnorodnych form ekspresji artystycznej dot. obyczajowości i polskiej tradycji

ludowej, a także podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej

Kategorie Przeglądu:

o piosenka

- soliści – 2 utwory w nieprzekraczalnym czasie do 5 min, z niżej wymienionych: kołysanka, pieśń

obyczajowa o dziecku, pieśń sieroca, pieśń pasterska; istnieje możliwość wykonania pieśni

i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

- zespoły wokalne – 2 utwory w nieprzekraczalnym czasie do 10 min., zespół nie może

przekroczyć 10 osób; istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod

warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

o taniec

- zespoły taneczne – 2 układy taneczne o łącznym czasie do 8 min.; grupa nie może przekraczać 20

osób, dopuszcza się występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, MP3), układy taneczne

powinny wywodzić się z regionu krakowskiego

o gry i zabawy dziecięce, wyliczanki – do 10 min.

Repertuar powinien być odpowiedni do wieku uczestników.

Kryteria oceny:

Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych, biorąc pod uwagę zgodność

z tradycją regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Program

powinien być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dzieci. Decyzje Jury są ostateczne

i niepodważalne.

Nagrody:

o nagrodą pierwszą przyznawaną w każdej kategorii jest Krakowska Skrzynia

o organizatorzy przewidują również II i III miejsca oraz wyróżnienia

o uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa

Uwagi końcowe:

o uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie

o uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

o organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych

w radio i TV

o warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia

2 listopada 2018 r./nie decyduje data stempla pocztowego/, z dopiskiem „BOSA

NÓŻKA”, na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

ul. Broniewskiego 4

32-500 Chrzanów

lub mailem: moksir@chrzanow.pl

Wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udziela Dział Animacji Kultury MOKSiR Chrzanów,

tel. (0-32) 623-30-86, wew. 36  

Reklama
null