REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO KIWIPORTAL.PL

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z portalu internetowego KIWIPORTAL.PL dostępnego pod adresem http://www.kiwiportal.pl zwanego dalej „Portalem”.

ZASADY OGÓLNE

 1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:
 • Administrator Portalu – KIWI Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 2e lok. 01.
 • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy działanie to wymaga zalogowania, czy nie.
 • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swój unikalny login oraz hasło.
 • Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy swojego loginu i hasła.
 • Organizator - każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem wydarzenia, posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Portalu.
 • Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników.

KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Portal udostępnia informacje na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych odbywających się na terenie całej Polski.
 2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Portalu:
 • połączenie z siecią Internet
 • sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym
 • przeglądarka internetowa
 • konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Użytkownik ma prawo:
 • przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu,
 • umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami i zasadami obowiązującymi w Portalu
 • korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Portalu
 • zgłaszać Administratorowi nadużycia.
 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 • przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych wytycznych obowiązujących w Portalu
 • poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników
 • zgłoszenia Administratorowi Portalu zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

REJESTRACJA W PORTALU

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu a następnie aktywuje swoje Konto poprzez link przesłany na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może po zalogowaniu uzupełnić Profil Użytkownika (wizytówkę).
 3. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Portalu.
 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu
  • zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności
  • wyraża zgodę na upublicznienie danych podanych w sekcji Wizytówka w Profilu Użytkownika
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Portalu przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji
 8. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail.

DODAWANIE I EDYCJA WYDARZEŃ

 1. Możliwość dodawania informacji o wydarzeniach posiada Użytkownik Zarejestrowany zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami.
 2. W procesie dodawania wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje, które po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Portalu.
 3. Dodawanie wydarzeń musie być zgodne z obowiązującymi w Portalu „Zasadami dodawania wydarzeń”.
 4. Administrator Portalu ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane materiały zostały zdublowane. O tym, które wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub kompletność informacji o wydarzeniu.

KONTO ORGANIZATORA

 1. Dla osób fizycznych lub prawnych organizujących wydarzenia zostało przeznaczone konto Organizatora.
 2. Z kontem Organizatora powiązane są specyficzne uprawnienia pozwalające na dodawanie wydarzeń.
 3. Status Organizatora zostaje nadany Użytkownikowi Zarejestrowanemu po weryfikacji jego Konta przez Administratora Portalu.
 4. Organizator - dodając informacje o organizowanych przez siebie wydarzeniach - ma obowiązek:
 • przestrzegać zasad opisanych w dokumencie „Dodawanie wydarzeń (wytyczne)”
 • zapewnić, że w Portalu znajdą się informacje o wszystkich organizowanych przez niego wydarzeniach oraz, że informacje te będą kompletne i aktualne
 • każdorazowo informować Portal oraz jego Użytkowników o zmianach w wydarzeniach poprzez odpowiednią edycję informacji o wydarzeniu

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Portalu lub Użytkowników.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Administratora Portalu.
 4. Wprowadzone przez Użytkownika informacje, staja się własnością Portalu, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.
 5. Publikując treści na Portalu Użytkownik:
 • oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów
 • udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 1. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie profil Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Portalu, mogą naruszać prawa innych osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Administrator Portalu może:
  • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika
  • ograniczyć na czas określony lub nieokreślony uprawnienia powiązane z Konta Użytkownika
  • usunąć lub zablokować niedozwoloną treść
  • uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
 4. Skorzystanie przez Portalu z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Portalu oraz innych Użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Poprzez podanie na Portalu swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KIWI Portal z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 2e lok. 01.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy Portalu.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Portal nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 7. Niektóre funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 2. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu
 • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu
 • opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu
 • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.)
 • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w portalu.